Jak nakládat s konflikty ve společnosti?

Autor Gabriela Štěpánková
21
Srpen
2018

Jak nakládat s konflikty ve společnosti? Právě na to se soustředí náš nový projekt zaměřený na posilování demokratických hodnot u mladých lidí. Projekt reaguje na situaci, kdy velká část českých škol nevěnuje dostatečnou pozornost rozvoji hodnot a postojů nutných pro život v demokratické společnosti. Těmi jsou například úcta k lidské důstojnosti a lidským právům, otevřenost ke kulturní jinakosti a k odlišným názorům, rovnost či spravedlnost.

Aktuální společenská témata jako například migrace či rasismus jsou v části českých škol považována za natolik kontroverzní, že se jim raději vůbec nevěnují. Příčinu spatřujeme v obavách pedagogů a pedagožek z možných konfliktů mezi spolužáky zapříčiněných jejich odlišnými názory, v nedostatku zkušeností s prací s kontroverzními tématy, v absenci vhodných výukových materiálů.
 
Situaci pedagogům a pedagožkám neulehčují ani narůstající extremistické tendence ve společnosti, kdy jsou témata jako mezinárodní konflikty či kulturní odlišnost využívány spíše k vyvolávání strachu a poptávce po jednoduchých řešeních než ke konstruktivnímu řešení a posilování chování nutného pro mírové soužití. V NaZemi si však myslíme, že problematiku bezpečnosti, vycházející z reálných společenských i mezinárodních konfliktů, je třeba pojímat komplexně. Je třeba pracovat s informacemi, hodnotami, postoji i emocemi, což vyžaduje specifické metody práce. Příčinou problému je tedy nejen výše uvedený nedostatek vzdělávacích materiálů, ale také příliš úzké pojetí materiálů již existujících. Stavíme na nenásilném řešení konfliktů a restorativním přístupu k nakládání s konflikty. To chceme využít při vytváření výstupů projektů, jímž mají být tři vzdělávací programy pro mladé lidi (2. stupeň ZŠ a SŠ) a jeden program pro pedagogy a pedagožky. Tyto programy si bude možné v příštím školním roce objednat na webových stránkách naší organizace.
 
Programy pro studenty a studentky se zaměří na rozvoj demokratických hodnot, prevenci extremismu, respekt ke kulturním odlišnostem, prevenci xenofobie a dalších negativních jevů ve společnosti a podporu kritického myšlení s cílem chránit děti a mládež před manipulací vedoucí k rizikovému chování. Důraz na propojení těchto dvou oblastí je postaven na přesvědčení, že právě kritické myšlení a otevřenost při řešení obtížných (konfliktních) situacích na úrovni osobní i společenské je nutným předpokladem pro podporu demokratických hodnot. 
 
Program pro pedagogy a pedagožky nabídne jednak prostor pro sebereflexi, ukáže možné cesty pro práci s emocemi a hodnotami, které vnímáme jako nedílnou složku vzdělávacího procesu, a také konkrétní nástroje a techniky pro využití ve výuce i možné varianty systematického uchopení práce s konflikty ve třídě nebo ve škole. Program bude koncipován tak, aby jej mohli absolvovat pedagogové a pedagožky vyučující na 2. stupni ZŠ či SŠ (SOU i gymnázií) společně, což umožní vzájemnou výměnu pohledů a zkušeností, které mohou být přínosem pro samotné účastníky a účastnice, jsou ale také nezbytné pro prohloubení dialogu napříč vzdělávacím systémem obecně.
 
Dlouhodobým cílem projektu, který se nachází spíše na úrovni vize než konkrétního cíle, je rozšiřování konceptu občanství a občanského vzdělávání na takové výchovně-vzdělávací aktivity, které posilují občany, aby se podíleli na spravování věcí veřejných na lokální i globální úrovni a rozvoji demokratické společnosti celosvětově. Vizí projektu je tedy budování globálního pojetí občanství, které zohledňuje specifika a potřeby jednotlivců, společenství, zemí a národů, ale také vnímá svět a planetu jako jeden celek.
 
Projekt Nakládání s konflikty jako příležitost k posílení demokratických hodnot realizujeme od dubna 2018 do konce března 2020 v rámci výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II, kterou vypsalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
 
CÍL PROJEKTU V KOSTCE
Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje demokratických hodnot, prevence extremismu a xenofobie, respektu ke kulturním odlišnostem a rozvoj kritického myšlení a aktivní osobní rozvoj mladých lidí na ZŠ a SŠ. 
 
 
Projekt je financován za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Číslo projektu je:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008234.
 

Podívejte se na nabídku našich dosavadních vzdělávacích programů

Chci je vidět
Sdílejte článek