Koherence politik

Projekt Koherentní Evropa pro Udržitelný Rozvoj

Od roku 2015, kdy bylo na půdě OSN schváleno 17 cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs), usilují jednotlivé státy o jejich implementaci do svých národních legislativ. Často se však stává, že i když země připraví plán pro naplnění globálních cílů, jiné části legislativy daného státu jejich naplnění ohrožují. Anebo dokonce opatření pro plnění jednotlivých globálních cílů jdou navzájem proti sobě.

Tyto nesoulady neboli nekoherence (více si o nich můžete přečíst v tomto odlehčeném článku) je třeba hledat a vymýšlet a realizovat sladění našich cílů a politik. A právě proto NaZemi vedlo mezi lety 2017 a 2020 projekt Koherentní Evropa pro Udržitelný Rozvoj financovaný Evropskou komisí a realizovaný nevládními organizacemi v 9 zemích EU. Usilovali jsme v něm o větší zapojení tvůrců politik do prosazování koherentních politik k dosažení SDGs. Pracovali jsme na národní i evropské úrovní a soustředili se na 4 tematické priority:

  • Odstranění chudoby (SDG 1)
  • Důstojná práce (SDG 8)
  • Udržitelná spotřeba a výroba (SDG 12)
  • Reakce na klimatickou změnu (SDG 13)

Jakým způsobem jsme to dělali? 

  1. Nejdřív jsme spolu s našimi partnery zmapovali proces vzniku politik ve vybraných tematických oblastech.
  2. Pak jsme identifikovali nesoulady, kterým nám dává smysl se věnovat, a vytvořili plán, co, kdy a jak budeme prosazovat.
  3. Posléze jsme to prosazovali: mluvili s tvůrci politik, posílali jim studie, návrhy a podobně, diskutovali s nimi i s dalšími důležitými aktéry.
  4. Kromě toho náš britský partner vytvořil metodologii pro monitorování souladu politik, kterou jsme přeložili, upravili pro české prostředí a zůstává tu pro budoucí bojovníky za soulad politik.
  5. Vzdělávali jsme se a sami jsme také vzdělávali další aktéry a informovali je o našich tématech.

 

Jaké byly cíle

V každé zemi trochu jiné (podle relevance pro danou zem a specializace dané organizace). U nás v Nazemi jsme se soustředili na oblast důstojné práce (SDG 8). Nejvíc nás zajímaly (a stále zajímají) dodavatelské řetězce. Všichni znají příběhy o dětech v továrnách na hadry v Bangladéši. Méně se ví, jak se to může beztrestně dít, když ty děti vyrábí oblečení pro evropské firmy, které podléhají evropské legislativě a tady v Evropě přece lidská práva máme rádi (krásný příklad nekoherence). Může se to dít proto, že nadnárodní firmy své zboží zpravidla nevyrábí ve vlastních továrnách, ale zadávají zakázky do místních továren. A za to, co se děje v takto právně oddělené entitě, nejsou pochopitelně zodpovědné. My si ale myslíme, že by částečně měly být, protože se to jeví jako jedna z cest, jak zlepšit špatné pracovní podmínky v zemích globálního Jihu. Pomáhali jsme prosazovat, aby firmy měly povinnost kontrolovat dodržování lidských a environmentálních práv ve svém dodavatelském řetězci bez ohledu na to, jestli továrnu, v níž se vyrábí jejich zboží, vlastní či nikoli. Podíleli jsme se proto na mezinárodní iniciativě, která prosazuje závaznou smlouvu OSN, která toto má zařídit.

 

Co NaZemi v projektu konkrétně dělalo

A další aktivity jako rozhovory v médiích, veřejné akce a podobně.

Stručný výběr z toho, co se v rámci projektu povedlo našim zahraničním partnerům, najdete v angličtině na této stránce.

Projekt skončil v říjnu 2020. NaZemi se dále věnuje tématu důstojné práce zejména skrze další budování vlastní expertízy, vzdělávání pedagogů a informování veřejnosti. Aktuálně v NaZemi neprobíhá projekt, který by prosazoval konkrétní cíle v tématu důstojné práce na politické úrovni. Pro kohokoli, kdo by chtěl navázat na naši činnost v této oblasti, jsme však na základě britského vzoru připravili metodologii pro monitorování souladu politik.

Projekt byl finančně podpořen Evropskou unií. Jeho obsah je čistě na zodpovědnosti NaZemi a našich partnerů a nemůže být považován za stanovisko EU.