Konflikty kolem nás

Vzdělávací program pro střední odborné vzdělávání

Program nabízí pohled na konflikt jako přirozenou součást života a příležitost k učení. Staví na nenásilném řešení konfliktů a tzv. restorativním přístupu, který vnímá jako rámec pro budování vztahů založených na demokratických hodnotách nejen ve školních komunitách. Účastníci a účastnice posílí své porozumění konfliktům a zlepší své dovednosti pro smysluplné nakládání s osobními konflikty. Program rovněž zkoumá souvislosti mezi projevy předsudečných postojů či jednání a růstem nevraživosti mezi různými skupinami ve společnosti. Účastníci a účastnice porozumějí, jak se společnost může posunout k otevřenému násilí a jakou roli ve společenských konfliktech sehrávají média.

Časová dotace

23 vyučovacích hodin.

Pro komplexní pokrytí vzdělávacích cílů a pro možné zařazení průběžných evokačních a reflektivních aktivit doporučujeme realizovat všechny programové bloky. Jednotlivé bloky je ovšem možné realizovat i samostatně, měnit jejich pořadí a doplňovat je jinými aktivitami, ať už vlastními, nebo z jiných programů.

Program

– Je vhodný pro skupinu přibližně 8 až 30 účastníků a účastnic (ideálně 10 až 20).

– Lze jej pojmout jako třídenní intenzivní program, vícedenní program, blokovou výuku nebo zájmový kroužek.

– Je vhodné realizovat jej ve třídě či jiné místnosti obdobné velikosti a za využití standardního materiálního zabezpečení (dataprojektor, reproduktory, flipchart, tisk atd.).

– Je interaktivní – využívá metody aktivního učení (diskuze, simulační hry, skupinová práce, buzz groups, brainstorming, volné psaní, pantomimicko-pohybové a verbálně-zvukové metody, improvizace), metody programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení a zážitkové pedagogiky apod.

Programový blok obsahuje

– Pracovní list: krátký materiál, se kterým účastníci a účastnice pracují v průběhu programu. Slouží pro zápis důležitých poznámek a reflektivních odpovědí, obsahuje úkoly, s nimiž se v programu pracuje, a teoretické texty, které usnadňují zapamatovat si důležité informace. Není tedy potřeba dělat si v průběhu programu vlastní zápisky. Pracovní list je třeba vytisknout pro všechny zúčastněné.

– Metodiku: text určený pro lektora/lektorku. Jedná se o podrobné rozpracování celého programového bloku. Metodika obsahuje popis jednotlivých aktivit, metodické a tematické podklady, tipy na další práci a doporučení, jak blok přizpůsobit dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

– Přílohy: materiály potřebné k realizaci programu. Přílohy je třeba vytisknout v doporučeném počtu (uvedeno v metodice). Některé přílohy jsou multimediální a je třeba je promítat na dataprojektoru.

  Pracovní list Metodika Přílohy Délka programu
Blok 1: Konflikt jako příležitost Pracovní list: 1 Metodika: 1 Přílohy: 1 3 × 45 minut (90, 45)
Blok 2: Reakce na konflikt Pracovní list: 2 Metodika: 2 Přílohy: 2 3 × 45 minut (45, 45, 45)
Blok 3: Vývoj konfliktu Pracovní list: 3 Metodika: 3 Přílohy: 3 4 × 45 minut (45, 90, 45)
Blok 4: Jak se mluví o konfliktech Pracovní list: 4 Metodika: 4 Přílohy: 4 3 × 45 minut (45, 45, 45)
Blok 5: Soutěž a spolupráce Pracovní list: 5 Metodika: 5 Přílohy: 5 4 × 45 minut (90, 45, 45)
Blok 6: Porozumění v konfliktu Pracovní list: 6 Metodika: 6 Přílohy: 6 3 × 45 minut (45, 90)
Blok 7: Deeskalace konfliktů Pracovní list: 7 Metodika: 7 Přílohy: 7 3 × 45 minut (45, 90)

Máte zájem o další vzdělávací programy?